Studium wykonalności

Jest nierealistycznym oczekiwać, że nasi klienci, menadżerowie będą ekspertami we wszystkich działach rozwijania projektu mobilnego
Dlatego też wpieramy naszych klientów poprzez przygotowanie w całości lub częściowo elementów studium wykonalności:

 • analizy rynku,
 • analizy biznesowej i ekonomicznej,
 • analizy technicznej,
 • analizy strategicznej, strategii rozwoju produktu mobilnego

Celem tych analiz jest zagwarantowanie osiągnięcia celów biznesowych i uniknięcią pułapek i błędów
Zwłaszcza nasze wkład w analizę ekonomiczną kosztów produkcji, i w oszacowania marketingowe rynku jest cenny dla liderów podejmujących decyzję pod presją czasu.

Wykonywane przez nas opracowania zawierają:

 • ocenę idei projektu w odniesieniu do konkurencyjnych rozwiązań
 • wyniki konsultacji konceptu z grupą docelową
 • propozycje modyfikacji istniejących i prototypowanie przyszłych funkcjonalności produktu
 • harmonogram prac z podziałem na role i godziny prac
 • kosztorys prac z podziałem na role i godziny prac
 • analiza techniczna, która zawiera:
  • diagramy funkcjonalności wraz z sugestiami dotyczącymi ergonomii UI i architektury informacji, diagramy przypadków użycia (na podstawie user stories)
  • techniczne diagramy UML: komponentów (architektury), diagramy klas, implementacji, aktywności itp
  • transformacje celów biznesowych na fukncje wytwarzanego rozwiązania oraz propozycje 'portfela zadań' projektu.
   Ten ostatni w metodologii Agile SCRUM nazywamy: product backlog.
   Następuje to po konsultacji i sesjach z menadżerem projektu (właścicielem produktu/product owner) ze strony zleceniodawcy
  • ocenę wartości biznesowej elementów portfela produktów (Agile SCRUM product backlog business value).
   Następuje to po sesjach z właścicielem produktu oraz innymi stronami zainteresowanymi biznesową stroną projektu (inwestorzy, zarząd firmy, działy marketingu)
  • propozycje balansu pomiędzy możliwościami zespołów programistów a oczekiwaniami biznesowymi. Zawiera również opis niezbędnych zasobów ludzkich wraz ich kompetencjami i podziałem na role

W ten sposób zleceniodawca takiej usługi otrzymuje

 • świeże spojrzenie na swoją ideę biznesową, audyt koncepcji przeprowadzony przez doświadczone biuro deweloperskie oraz
 • komplet materiałów pozwalających mu rozpocząć produkcje, rekrutację pracowników i przewidzieć kolejne kroki

Usługa ta jest szczególnie cenna dla dyrektorów / CEO, kierowników działów technicznych / CTO w organizacjach które nie mają lub mają małe doświadczenie w technologiach mobilnych i produkcji oprogramowania na ten rynek.
Pozwala to uprościć skomplikowane zależności oraz uniknąć kosztownych błędów.